L. A. E. 8 (Opavský zámek)

L. A. E. 8 – Světelné interaktivní dílo č. 8 (Opavský zámek), trvalá realizace ve veřejném prostoru Idea: Opavský zámek byl zbořen na konci 19. století. Jeho hmota se nacházela v prostoru ulice Komenského v Opavě a částečně v místě dnes stojící budovy Mendelova gymnázia. Zviditelněním prolnutí obvodových stěn hmoty již neexistujícího zámku a fasády gymnázia bude zmizelá stavba zpřítomněna. Toto zpřítomnění se realizuje pokaždé, když chodec procházející po chodníku podél budovy gymnázia „vstoupí“ do hmoty zámku.   Provedení: Na fasádě Mendelova gymnázia v Opavě je promítána linka (resp. dvě linky) v místě, kde stával opavský zámek, v místě křížení hmot obou staveb. Linka se zviditelňuje  vždy, když někdo procházející po chodníku protne prostor, ve kterém se nacházela zeď zámku. Tato interaktivita je zajištěna laserovým senzorem IFM O1D100 spínajícím obvody laseru. Linka, resp. linky jsou promítány pomocí červených laserů. Technické součásti jsou umístěny na konzolách na fasádě budovy.    

Sochy k něčemu

Sochy k něčemu Objekty svým tvarem, instalací či zpracováním vybízejí návštěvníky k činnosti, k reakci na objekt, ke společné interakci skupiny diváků, spojujících se tak prostřednictvím sochy, jakožto média, v pracovní tým se společným cílem a vůlí k realizaci společné myšlenky. Typickým příkladem může být Socha k přenášení. Hranol, který má po stranách otvory k pohodlnému ručnímu uchopení. Sejde-li se dostatečný počet návštěvníků a dohodnou se, mohou společnými silami zareagovat na nabídnutou potenciální možnost, kterou dílo primárně nabízí, uchopit sochu a přenést ji. V rámci sochařského sympozia festivalu Landscape Opava 2016 byly realizovány tři skulptury: Socha k obcházení, Socha k přenášení a socha k tahání.   Statues to something Objects by their shape, installing or processing invite visitors to take action to respond to object to the joint interaction of the audience, merging and through sculpture as a medium, working in a team with a common goal and will to implement common ideas. A typical example might be to carry the Statue. Prism, which has openings at the sides for convenient manual grasping. If you meet a sufficient number of visitors and to agree, they can work together to respond to the potential offered by the work primarily offers, grab the statue and carry it. Within the Landscape Sculpture Symposium Festival Opava 2016 were realized three sculptures: the Statue of circumvention, the Statue of carrying and the Statue to pull.

Slezský koncept

Galerie Půda, Český Těšín Světelný geometrický objekt (úsečka) optimálních/neoptimálních rozměrů 2016
Autoři výstavu uspořádali jako připomínku 35. výročí fungování galerie Půda v Českém Těšíně. Půda se řadí mezi nejdéle působící nezávislé galerie v regionu i v Česku a její aktivity neustále zajímají poměrně slušný počet návštěvníků. V představování na oficiálních proudech nezávislé a také konceptuální tvorby pak Půda hraje nezastupitelné místo v regionu „na
druhé straně od Prahy“.
Pokračovat ve čtení „Slezský koncept“

Transmisní prostorové formy

Galerie Aula, FaVU VUT Brno
  1. 5. – 13. 5. 2014
Projekt Tomáše Skalíka Transmisní prostorové formy představený v Galerii Aula se zabývá vlastnostmi sochařského díla, základních geometrických tvarů (pevnost tělesa, prostupnost krychle) a prostorových vztahů (roh, plocha, hranice objektu) v kontextu konkrétního výstavního prostoru. Jednotlivé objekty se proměňují v závislosti na tom, z jakého úhlu k nim divák přistupuje. Pokračovat ve čtení „Transmisní prostorové formy“

SZTUKAISWAHR I : Eva Dvorak

Galerie Myšina, podchod pod hlavním brněnským nádražím 9. 4. 2014 – 23. 6. 2014 Sztukaiswahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien. Členy skupiny jsou malířka Eva Dvorak z Grazu, fotograf Pavel Molník z Vítkova, malířka Urszula Kotmar z Krakowa, grafik Johann Golf z Mnichova a sochař Tomáš Skalík z Radkova – Dubové. Pokračovat ve čtení „SZTUKAISWAHR I : Eva Dvorak“

SZTUKAISWAHR II : Pavel Molník

Galerie Myšina, podchod pod brněnským hlavním nádražím 9. 7. 2014 – 21. 9. 2014 SztukaiSwahr je mezinárodní umělecká skupina mladých výtvarných umělců, které spojuje pozitivní přístup ke snaze k hledání pravdy prostřednictvím umění. Skupina byla založena v listopadu 2013 ve Vídni, kde se autoři setkali při příležitosti mezinárodního workshopu na Universität für angewandte Kunst Wien. Členy skupiny jsou malířka Eva Dvorak z Grazu, fotograf Pavel Molník z Vítkova, malířka Urszula Kotmar z Krakowa, grafik Johann Golf z Mnichova a sochař Tomáš Skalík z Radkova – Dubové. Pokračovat ve čtení „SZTUKAISWAHR II : Pavel Molník“