Sochy k něčemu

Sochy k něčemu Objekty svým tvarem, instalací či zpracováním vybízejí návštěvníky k činnosti, k reakci na objekt, ke společné interakci skupiny diváků, spojujících se tak prostřednictvím sochy, jakožto média, v pracovní tým se společným cílem a vůlí k realizaci společné myšlenky. Typickým příkladem může být Socha k přenášení. Hranol, který má po stranách otvory k pohodlnému ručnímu uchopení. Sejde-li se dostatečný počet návštěvníků a dohodnou se, mohou společnými silami zareagovat na nabídnutou potenciální možnost, kterou dílo primárně nabízí, uchopit sochu a přenést ji. V rámci sochařského sympozia festivalu Landscape Opava 2016 byly realizovány tři skulptury: Socha k obcházení, Socha k přenášení a socha k tahání. Statues to something Objects by their shape, installing or processing invite visitors to take action to respond to object to the joint interaction of the audience, merging and through sculpture as a medium, working in a team with a common goal and will to implement common ideas. A typical example might be to carry the Statue. Prism, which has openings at the sides for convenient manual grasping. If you meet a sufficient number of visitors and to agree, they can work together to respond to the potential offered by the work primarily offers, grab the statue and carry it. Within the Landscape Sculpture Symposium Festival Opava 2016 were realized three sculptures: the Statue of circumvention, the Statue of carrying and the Statue to pull.